Nâng cấp php8.1 để WordPress chạy tít hơn

Hi các bạn,

Mấy hôm nay mò mẫm các kiểu để optimize blog chạy nhanh hơn mà ko hiệu quả

Mỗi khi post bài, upload ảnh, … rất lâu

Cấu hình VPS thì mạnh mẽ vler mà cảm giác vẫn chậm chậm

Mình đã thử tắt bớt plugin, cài thêm LiteSpeed Cache cũng không hiệu quả, website load gần 3s mới lên

Nay rảnh lại ngồi mò tiếp thì thấy cách này rất hiệu quả, mình đã đổi từ php7.4 sang php8.1 cho blog này

Tốc độ load được cải thiện rõ rệt

Mình đã setup thêm 1 sub domain để các bạn có thể test: https://php74.xuyenmandem.com/

server {
    server_name www.xuyenmandem.com xuyenmandem.com;
    root /var/www/html/xuyenmandem.com;
    index index.php index.html index.htm;

    location / {
      try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    location ~ \.php$ {
      include snippets/fastcgi-php.conf;
#      fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
      fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;
    }

}

Mình đang dùng Ubuntu 20.04 và dưới đây là cách cài cắm php8.1 (hỏi con Chat GPT)

Add the PPA to your system:
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/nginx
Update the package list:
sudo apt update
Install PHP 8.1 and the required modules:
sudo apt install php8.1 php8.1-common php8.1-cli php8.1-fpm php8.1-xml php8.1-curl php8.1-gd php8.1-mbstring php8.1-mysql
Verify the installation by running:
php -v

Hi vọng website của các bạn không bị chậm chạp nữa 🙂

Leave a comment