Hướng dẫn tạo tài khoản Chat Open AI GPT

Hi các bạn,

Dạo này có con Bot Chat GPT đang khá nổi, nay có thời gian mò mẫm xem sao !?

Chat GPT là gì?

ChatGPT là một công cụ chatbot AI do công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI tạo ra, dựa trên các đối thoại nguyên mẫu để hiểu ngôn ngữ tự nhiên và phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên (giống như hai con người đang nói chuyện trực tiếp) với phạm vi trao đổi không giới hạn.

I. Đăng ký tài khoản

Hãy kiểm tra cả hòm thư Spam nữa nhé, của mình nhảy vào Spam mò mãi mới thấy

Bắt đầu fake IP nào, dùng Extension này nhé UrbanVPN

Sau khi fake IP xong, ấn F12 để xóa thông tin đi nhóe

Đăng nhập lại, hệ thống đã cho phép bạn cập nhật thông tin

Bạn cần phải có 1 số điện thoại ở UK, đăng ký tại: https://www.smspool.net/

Tùy quốc gia mà có giá SMS khác nhau, US có vẻ chát nhất

Xịn phết =))

Chat ở đây nhé các bạn: https://chat.openai.com/chat

8 Comments

 • Great work on this post! The content is insightful, well-researched, and organized. It’s clear that you have a strong grasp of the subject. Thank you for sharing your expertise!

  Domy na Sprzedaż Hiszpania
  Posted October 8, 2023
 • I can’t thank you enough for this post. It’s exactly what I was looking for and has helped me immensely. Your dedication to providing helpful content is truly commendable!

  Wyciszenie samochodu
  Posted October 13, 2023
 • Thank you for this well-structured and insightful post. It’s evident that you have a thorough understanding of the topic, and your explanations are clear and concise. Keep up the great work!

  caviale nero pesce
  Posted October 17, 2023
 • Your post is a true gem! It’s packed with useful information, and I appreciate the practical tips you’ve included. Thank you for creating such a valuable resource!

  Pranie Fotela
  Posted October 20, 2023
 • Thank you for sharing your expertise through this post. It has been incredibly beneficial and has expanded my knowledge on the subject. Your efforts in creating such a helpful resource are commendable!

  Jewelry Earrings
  Posted October 24, 2023
 • I stumbled upon your blog and I must say, your post is fantastic! It’s informative, well-written, and easy to understand. Thank you for sharing your expertise!

  Karty Pracy dla Dzieci
  Posted October 28, 2023
 • Trackback: Đăng ký tài khoản ChatGPT bằng SĐT Việt Nam - Xuyên Màn Đêm
 • Thank you for sharing your expertise through this post. It has been incredibly beneficial and has expanded my knowledge on the subject. Your efforts in creating such a helpful resource are commendable!

  Zakład Pogrzebowy Targówek
  Posted December 7, 2023

Leave a comment